Algemene Voorwaarden van Lijf & Stijl.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Bianca Peters, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig
gevestigd gewichtsconsulent;
CliŽnt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt
uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliŽnt naar de gewichtsconsulent is
verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliŽnt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliŽnt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliŽnt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en
begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliŽnt worden zonder toestemming van de cliŽnt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliŽnt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de
gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliŽnt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van
verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de
kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliŽnt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een
zondag of op ťťn of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste
voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de
voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliŽnt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De
gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende
omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op ieder
moment van het kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Deze tariefwijziging wordt minimaal 1 maand van te
voren bekend gemaakt.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen
en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of
naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliŽnt. De in de vorige zin genoemde zaken
mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan
voor intern gebruik bij de cliŽnt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliŽnt worden
gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant/pin of door overschrijving plaats te vinden. De cliŽnt ontvangt een factuur
voor de afgesproken consulten. De cliŽnt dient de rekening binnen zeven dagen na datering betaald te hebben. Bij een
overschrijding van elke veertien dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met Ä 5,00 administratiekosten te
verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf
de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten
verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter
incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door
omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of
kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan
de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht
op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of
verband houdend met de opvolging door de cliŽnt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade,
verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door
derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook
niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste
tweemaal het tarief van ťťn consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van
geschillen. Nederlands recht is van toepassing.