Algemene Voorwaarden van Nagelstudio Lijf & Stijl.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling* en transactie tussen de nagelstudio en een cliŽnt.
2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio wanneer deze in tijdnood komt de afspraak annuleren en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliŽnt voorziet de nagelstudio vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.
6. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de studio.
Wij verzoeken u daarom ringen en evt. armbanden thuis te laten.
8. Garantie
De nagelstudio geeft de cliŽnt 4 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- Er sprake is van verkeerd gebruik.
- Zwangerschap
- Nagelbijters (m.u.v. nagelbijt arrangement)
- Medicijngebruik
- Ziekte
- Plaatsing bij leeftijd onder de 18 jaar.
- De cliŽnt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliŽnt zonder handschoenen met agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliŽn heeft gewerkt.
- De cliŽnt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliŽnt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
- De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
- De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt..
9. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de nagelstudio. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
11. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliŽnt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliŽnt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
12. Behoorlijk gedrag
De cliŽnt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.